خرگوش و شیر

خرگوش می ره تو جنگل روباه رو می بینه داره تریاک می کشه
می گه اقا روباه این چه کاریه پاشو بدوییم شاد باشیم می رن تا می رسن
به گرگه می بینن داره حشیش می کشه
خرگوش می گه اقا گرگه این چه کاریه پاشو شاد باشیم بدوییم گرگم پا می شه
می رن 3تایی می رسن به شیره می بینن داره تزریق می کنه
خرگوش می گه اقا شیره این چه کاریه پاشو بدوییم ورزش کنیم شاد باشیم
شیره می پره می خورد ش!
گرگ و روباه می گن چرا خوردیش؟ این که حرف بدی نزد!
شیره می گه نه بابا این پدر سوخته هرروز اکس می زنه می یاد مارو می دوونه
/ 0 نظر / 224 بازدید