تقدیر

به دستت نیک بنگر

پاسخت آنجاست

تو خواهی دید

در هر پینه دستت

نشان سرنوشتی را که میسازی

/ 1 نظر / 19 بازدید
عصر آگاهی

سوال کلید تفکر است و تفکر کلیدیست از کلیدهای دانایی. پس سوال کن تابدانی و به خوبی بپرس تا به خوبی پاسخ بگیری.