داستان

هنوز هم بعد از این همه سال، چهره‌ی ویلانرا از یاد نمی‌برم. در واقع، در طول سی سال گذشته، همیشـه روز اول مـاه کـه حقوقبازنشستگی را دریافت می‌کنم، به یاد ویلان می‌افتمویلان پتی اف، کارمند دبیرخانه‌ی ادارهبود. از مال دنیا، جز حقوق اندک کارمندی هیچ عایدی دیگری نداشت. ویلان، اول ماه کهحقوق می‌گرفت و جیبش پر می‌شد، شروع می‌کرد به حرفزدن ... 
روز اول ماه و هنگامی‌که که از بانک بهاداره برمی‌گشت، به‌راحتی می‌شد برآمدگی جیب سمت چپش را تشخیص داد که تمام حقوقش رادر آن چپانده بود. 
ویلان از روزی که حقوق می‌گرفت تا روزپانزدهم ماه که پولش ته می‌کشید، نیمی از ماه سیگار برگ می‌کشید، نیمـی از مـاه مستبود و سرخوش... 
من یازده سال با ویلان هم‌کار بودم. بعدهاشنیدم، او سی سال آزگار به همین نحو گذران روزگار کرده است. روز آخر کـه من ازاداره منتقل می‌شدم، ویلان روی سکوی جلوی دبیرخانه نشسته بود و سیگار برگ می‌کشید. به سراغش رفتم تا از او خداحافظی کنم. 
کنارش نشستم و بعد از کلی حرف مفت زدن،عاقبت پرسیدم که چرا سعی نمی کند زندگی‌اش را سر و سامان بدهد تا از این وضع نجاتپیدا کند؟ 
هیچ وقت یادم نمی‌رود. همین که سوال راپرسیدم، به سمت من برگشت و با چهره‌ای متعجب، آن هم تعجبی طبیعی و اصیل پرسید: کداموضع؟ 
بهت زده شدم. همین‌طور که به او زل زدهبودم، بدون این‌که حرکتی کنم، ادامهدادم: 
همین زندگی نصف اشرافی، نصفگدایی!!! 
ویلان با شنیدن این جمله، همان‌طور که زلزده بود به من، ادامه داد: 
تا حالا سیگار برگ اصلکشیدی؟ 
گفتم: نه ! 
گفت: تا حالا تاکسی دربستگرفتی؟ 
گفتم: نه ! 
گفت: تا حالا به یک کنسرت عالیرفتی؟ 
گفتم: نه ! 
گفت: تا حالا غذای فرانسویخوردی؟

گفتم نگفت: تا حالا همه پولتو برای عشقت هدیه خریدی تا سورپرایزشکنی؟
گفتم: نه !

گفت: اصلا عاشق بودی؟

گفتم: نه
گفت: تا حالا یه هفته مسکو موندی خوش بگذرونی؟ 
گفتم: نه ! 
گفت: خاک بر سرت، تا حالا زندگی کردی؟ 
با درماندگی گفتم: آره، ...... نه، ..... نمی دونم !!!
ویلان همین‌طور نگاهم می‌کرد. نگاهی تحقیرآمیز و سنگین .... 
حالا که خوب نگاهش می‌کردم، مردی جذاب بود و سالم. به خودم که آمدم، ویلان جلویم ایستاده بود و تاکسی رسیده بود. ویلان سیگار برگی تعارفم کرد و بعد جمله‌ای را گفت. جمله‌ای را گفت که مسیر زندگی‌ام را به کلی عوض کرد.
ویلان پرسید: می‌دونی تا کی زنده‌ای؟ 
جواب دادم: نه ! 
ویلان گفت: پس سعی کن دست کم نصف ماه رو زندگی کنی

Every sixty seconds you spend angry, upset or mad, is a full minute of happiness you'll never get back. هر 60 ثانیه ای رو که با عصبانیت، ناراحتی و یا دیوانگی بگذرانی، از دست دادن یک دقیقه از خوشبختی است که دیگر به تو باز نمیگردد 

 Life is short, Break the rules, Forgive quickly, Kiss slowly, Love truly, Laugh uncontrollably, And never regret anything that made you smile..
زندگی کوتاه است، قواعد را بشکن، سریع فراموش کن، به آرامی ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدودیت بخند، و هیچ چیزی که باعث خنده ات میگردد را رد نکن...

Send to all the people you care for and don't want to lose in 2009, even me..
این پیام را برای تمام کسانیکه برایت مهم هستند بفرست، حتی من...

If you get 3 back, you are a great friend.
اگر از سه نفر این پیام را دریافت کردی، دوست خوبی هستی

/ 2 نظر / 28 بازدید
مسعود جعفرزاده

درود. وبلاگت زیبا بود، درست مثل نوشته هایی که تو وبت گذاشتی. دعوتی به خوانش و نقد چهارمین برگ از مجموعه برگ های پاییزی. [گل]

نفيسه

واقعازيبابود