چهار اصل زندگی

از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا کردی؟

گفت : چهار اصل
1- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم
2- دانستم که خدا مرا میبیند پس حیا کردم
3- دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش کردم
4- دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم

/ 2 نظر / 20 بازدید
زینب

جالب بود ممنون[گل]

سکوت

با معنی بود البته تامل برانگیز[نیشخند]