مرگ عشق

 

می رسد روزی که مرگ عشق راباورکنی     می رسد روزی که تنهادرکنارعکس من

                                نامه های کهنه ام راموبه موازبرکنی..........................

/ 0 نظر / 4 بازدید