چاه آرزوها

یک زوج بر سر یک چاه آرزو رفتند، مرد خم شد ، آرزوئی کرد و یک سکه به داخل چاه انداخت.زن هم تصمیم گرفت آرزوئی کند ولی زیادی خم شد و ناگهان به داخل چاه پرت شد مرد چند لحظه ای بهت زده شد بعد لبخندی زد و گفت: این واقعا درست کارمیکنه

 !!A couple came upon a wishing well. The husband

leaned over, made a wish

and threw in a coin .

The wife decided to make a wish, too. But she leaned

over too much, fell

into the well, and drowned. The husband was stunned

for a while but then

smiled “It really works

/ 0 نظر / 94 بازدید